Skrējiens “Jānis un Jānītis” jau kopš 1989. gada tiek rīkots, lai veicinātu veselīgu dzīves veidu, motivētu sportistus uz labiem rezultātiem un popularizētu Cēsis kā tradīcijām bagātu pilsētu un sporta un aktīva dzīvesveida centru.

DATUMS:

2022. gada 23. jūnijs

VIETA:

Cēsis, Pils parks

DISTANCES:

700 m bērnu skrējiens, 5 km un 10 km

TRASE:

Ar bultām marķēti ceļi, meža takas un parka celiņi

PROGRAMMA:

09:30 – reģistrācijas atvēršana
10:30 – 700 m bērnu skrējiena starts
11:00 – 5 km un 10 km kopējais starts
12:30 – apbalvošana

Dalības maksa

700 m bērnu skrējiens – 2 EUR
5 km distance – 8 EUR
10 km distance – 8 EUR
(reģistrējoties līdz 20.06.2022. plkst. 24:00)

• Dalības maksā ietilpst dalībnieka numurs, piemiņas medaļa, tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi un laureātu balvas.

• Pieteikšanās sacensībām tiek veikta tiešsaistē: https://latviatrailrace.com/janis-un-janitis-2022/

• Pēc pieteikšanās dalībnieks saņem e-pastu ar reģistrācijas apstiprinājumu un informāciju par dalības maksas pārskaitīšanu:
Biedrībai “Ieskrien mežā”,
Reģ. nr. 40008283977,
A/S Swedbank konts LV94HABA0551046250156.
Lūgums maksājuma mērķī norādīt – “JJ2022 dalības maksa, [dalībnieka vārds, uzvārds]”.

• Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību.

• Būs iespējama arī pēdējā brīža reģistrācija uz vietas sacensību dienā par palielinātu samaksu (5 EUR bērnu skrējienam un 15 EUR pārējām distancēm) un piemiņas medaļu saņemšanu vēlāk pēc pasākuma.

Nolikums

Vecuma grupas
• 700 m bērnu distancē drīkst piedalīties bērni līdz 12 gadu vecumam (2010. gads un jaunāki).
• 5 km un 10 km distanču dalībnieki tiek iedalīti 4 vecuma grupās: jaunieši (2001. gads un jaunāki), pieaugušie (1982.–2000.), veterāni (1981.–1967.) un superveterāni (1966. un vecāki).
• 5 km un 10 km sacensībās drīkst piedalīties arī dalībnieki, kas ir jaunāki par 2010. gadu, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem vai aizbildņiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas pasākuma norises vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības atbilstību veicamajai distancei.

Dzeršanas punkti
• Cēsis īsteno bezatkritumu dzīvesveidu, līdz ar to dzeršanas punktos aicina iedzīvotājus un viesus izmantot vairākkārt lietojamus ūdens uzpildīšanas traukus (piemēram, mīkstās pudelītes un glāzītes).

Kontrollaiks
• Visu distanču veikšanai tiek noteikts kontrollaiks – līdz plkst. 13:00

Nūjotāji
• Visās sacensību distancēs var piedalīties arī nūjotāji (kopējā rezultātu ieskaitē) ar nosacījumu, ka dalībnieks veic distanci līdz trases slēgšanas brīdim (kontrollaikam).

Obligātais ekipējums
• Visiem dalībniekiem rekomendējam laikapstākļiem un veicamajai distancei atbilstošu apģērbu un apavus.

Apbalvošana
• Visi dalībnieki tiks apbalvoti ar piemiņas medaļām (ja reģistrācija tiks veikta līdz 20.06.2022. plkst. 24:00).
• Trīs ātrākie vīrieši un sievietes 5 km un 10 km distancēs absolūtajā un katras vecuma grupas ieskaitē tiks apbalvoti ar atbalstītāju un organizatoru sagādātajām piemiņas balvām.
• Dalībnieki, kuriem vārds ir Līga vai Jānis, tiks godināti ar Līgo vainagiem.

COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumi
• Sacensību dalībniekiem ir jāievēro valstī spēkā esošie epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Distanču marķējums
• Distances tiks marķētas ar bultām un lentām, lai nepārprotami norādītu distances virzienu.
• Dalībnieki drīkst pārvietoties tikai pa marķēto trasi; distances saīsināšana ir aizliegta.

Veselība un drošība
• Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību izvēlētās distances veikšanai un apliecina to, reģistrējoties un apmaksājot sacensību dalības maksu. Sacensību rīkotāji nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.
• Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību rīkotāji nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam.
• Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību rīkotājiem pa tālruni.

Tiesāšana un diskvalifikācija
• Sacensību rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības, tajā skaitā nesniedz palīdzību skrējējam, kuram distances veikšanas brīdī ir radušās veselības problēmas.
• Sacensību rīkotāji patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, ja ir nepārprotami redzams, ka dalībnieks nav spējīgs turpināt dalību sacensībās.
• Distancēs atradīsies tiesneši, kuri sekos līdzi sacensību norisei, bet tas neatbrīvo dalībniekus no pienākuma ievērot sacensību nolikumu.

Uzvedības un kārtības normas
• Visiem dalībniekiem ir jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību viens otram veselības un citu problēmu gadījumos.
• Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz dzeršanas punktos novietotajiem atkritumu maisiem vai līdz finišam.

Foto un video
• Sacensību rīkotājiem ir tiesības mārketinga un reklāmas nolūkiem izmantot sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajām personām.
• Iegūtie materiāli tiks publicēti interneta portālā – http://www.latviatrailrace.com, http://www.cesis.lv, facebook.com lapā “Sports Cēsu novadā”.

Datu apstrāde
• Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2. punktam, lai nodrošinātu pasākuma kvalitatīvu norisi.
• Datu apstrādes mērķis: informācijas atklātības nodrošināšanai.

Force majeure
• Ārkārtēju nenovēršamu apstākļu (force majeure) gadījumā, ja tiek atcelta vai pārcelta sacensību rīkošana uz vēlāku datumu, jau reģistrēto dalībnieku apmaksātās dalības maksas netiek atmaksātas. Tā vietā iemaksāto dalības maksu dalībnieks varēs izmantot, lai piedalītos pārceltajās sacensībās.

Izmaiņas nolikumā
• Sacensību rīkotājiem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā ne vēlāk kā 7 dienas līdz sacensībām.
• Sacensību rīkotāji nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

Rīkotājs
• Sacensības rīko Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Ieskrien mežā” (Latvia TrailRace), galvenais tiesnesis – Edijs Dzalbs, e-pasts: latviatrailrace@gmail.com, tālrunis: 27821042.

Ielīgosim Jāņus ar skrējienu!!!

© 2022 Latvia TrailRace | Biedrība “Ieskrien mežā”